WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY CHEMIATOMY.PL

Definicje:

 1. Serwis – strona internetowa pod adresem: http://chemiatomy.pl
 2. Operator SerwisuBASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 154, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000063691, posiadającą NIP: 526-02-12-687, kapitał zakładowy w wysokości 21.313.240 złotych.
 3. Warunki Użytkowania – niniejsze Warunki Użytkowania określające zasady korzystania
  z Serwisu.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu (tj. uzyskuje do niego dostęp, czyta, ogląda treści w nim opublikowane)

 

I Postanowienia ogólne

 1. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Warunków Użytkowania.
 3. Użytkownik akceptuje, że Operator Serwisu ma wyłączne prawo do modyfikowania treści publikowanych w Serwisie, poszerzania go o dodatkowe funkcjonalności bądź usuwania treści czy funkcjonalności, a także zaprzestania prowadzenia Serwisu wedle swego uznania i bez uprzedzenia, nawet jeśli z tego powodu Użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do treści zawartych w Serwisie.

 

II  Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Operator Serwisu nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień lub oświadczeń dotyczących działania Serwisu. W przypadku awarii czy usterek w zakresie funkcjonowania Serwisu, Operator Serwisu dołoży starań w celu jak najszybszego ich usunięcia i przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu, natomiast Operator Serwisu nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika.
 2. Operator Serwisu nie jest odpowiedzialny za szkody (bez ograniczeń, łącznie ze stratami wynikającymi z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności, utraty reputacji lub renomy, utraty programów lub informacji albo za jakiekolwiek straty niematerialne) powstałe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z Serwisu.
 3. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika treści opublikowanych w Serwisie.

 

III Prawa autorskie i własności intelektualnej

 1. Operator Serwisu zezwala na przeglądanie i pobieranie treści z Serwisu jedynie na prywatny i niekomercyjny użytek.
 2. W przypadku cytowania treści z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wymogów wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Treści opublikowane w Serwisie nie mogą być w żaden sposób edytowane ani kopiowane na użytek publiczny ani też publicznie wyświetlane, prezentowane lub rozpowszechniane albo wykorzystywane do innych publicznych lub komercyjnych celów bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Operator Serwisu i autora danej treści (tzn. treści nie mogą być sprzedawane, kopiowane ani rozpowszechniane).
 4. Użytkownik akceptuje, że Serwis zawiera znaki towarowe, a także treści chronione prawami własności intelektualnej.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z logo Operatora Serwisu, ani z innych logo czy oznaczeń opublikowanych w Serwisie (np. logo Partnerów Serwisu).

 

IV Odnośniki do innych stron

Odnośniki do witryn internetowych innych podmiotów (linki do innych stron internetowych) są umieszczane wyłącznie w celu zapewnienia wygody Użytkownikom. Skorzystanie z jednego
z tych odnośników powoduje opuszczenie Serwisu. Operator Serwisu nie monitoruje treści publikowanych na stronach, do których prowadzą odnośniki i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści tam publikowane bądź rezultaty korzystania z tych stron.

 

V Zmiany Warunków Użytkowania

Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Użytkowania według własnego uznania i bez uprzedzenia. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania, a dalsze korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie zmienionych Warunków Użytkowania.